ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรา
   

รศ.ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี
นับจากการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ 2477 แม่โจ้ของเราก็ได้พัฒนาเติบโตเรื่อยมา จนเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สง่างามในปัจจุบัน แม่โจ้พร้อมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ อัตลักษณ์ของเราถูกนำเสนอด้วยตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ สี และโลโก้ มากมาย ความหลากหลายเหล่านี้ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจนนัก ยากต่อการจดจำและนำเสนอตนเองต่อสาธารณชน

จากมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างค่านิยมหลัก ( Core Value )อัตลักษณ์ (Identity) และภาพลักษณ์ (Image)เพื่อสร้างแบรนด์ (Brand) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผน คณาจารย์และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาข้อมูล กำหนดแนวทาง เพื่อสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ในประเทศไทยที่ได้กำหนดการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังอันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกทำมานานพอสมควรแล้ว

ในเบื้องต้นนี้ จะดำเนินการด้านการกำหนดค่านิยมหลัก( Core Value ) อัตลักษณ์นิเทศศิลป์(Visual Identity)ต่างๆ และในอนาคตจะพัฒนาไปถึงอัตลักษณ์ด้านพฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ โดยจะมีการจัดทำประชามติเพื่อให้ประชาคมแม่โจ้มีส่วนร่วมต่อไป

การกำหนดสีของโลโก้มหาวิทยาลัย มาจากการกำหนดหมายเลขสีประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้(เขียว ขาว เหลือง) ให้ชัดเจน เพื่อใช้สื่อต่างๆที่จะเผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ วีดิทัศน์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบสื่อสำหรับการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ซองจดหมาย รูปแบบพาวเวอร์พ้อยท์ เป็นต้น

ผมเชื่อว่า ชีวิตกว่าครึ่งของพวกเราอยู่ในบ้านหลังนี้ ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความภาคภูมิใจในองค์กรของเราด้วยการใช้อัตลักษณ์เหล่านี้ในการสื่อสารในระดับบุคคล กลุ่ม และระดับองค์กร

ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรา

   
ลงชื่อเข้าใช้งาน
   
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
 
รูปแบบการป้อนข้อมูลในช่อง อีเมลล์
  • user@mju.ac.th
  • user@phrae.mju.ac.th
  • user@chumphon.mju.ac.th